• Başvuru Tarihleri: 21 Kasım 2016 - 2 Aralık 2016 İhale Tarihi: 2 Aralık 2016 Durumu: TAMAMLANDI

İLAN

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

         Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan işyeri( SANAYİ DÜKKANI) 2886 Sayılı Devlet İhale  Kanununun   45. Maddesi  gereği  Açık  Teklif  usulü ile  yine  aşağıdaki   muhammen bedel üzerinden 3 (üç) yıllığına kiralanması  ihalesi yapılacaktır.

İHALELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

 1. İhale 02.12.2016 Cuma günü saat 11:00’ de Belediye Başkanı odasında  ve Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
 2. İstekliler ihale gün ve saatine kadar yazılı olarak Belediyemize müracaat ederek ihaleye katılmak istediklerini beyan edeceklerdir.
 3. İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Taşkent Şubesi nezdinde ki TR180001001384252627715007 nolu Belediyemiz hesabına yatırarak banka dekontunu müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 4. İhale ait şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilinir.
 5. İhaleye bir başkasının adına vekaletnameyle katılacak olanlar noterden tasdikli imza beyannamesini müracaat esnasında vereceklerdir.
 6. İhaleyle kiraya verilecek olan işyerinin özellikleri , aylık muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.
 7. İlçemiz Şıhlar Mah. Vali İzzet Bey Caddesi 214 Ada 120 Parsel ve No:117 E adresinde bulunan 64 m2  İşyeri (SANAYİ DÜKKANI)

İHALEYE KATILAÇAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

 • 2886 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu  ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.
 • Kanuni ikamet sahibi olmak.
 • Belediyemizden alınmış, kendisinin ve birinci derecede ki akrabalarının borcunun olmadığına dair belge.
 • Geçici teminatı yatırmış olmak.
 • Bir başkası adına ihaleye katılanların vekaletnamesi.
 • İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
 • Noter tasdikli imza sürgüsü .(İhaleye katılacak olan Şirketlerden)

                                                                                                                         Osman ARI

                                                                                                                     Belediye Başkanı

 

KİRAYA VERİLECEK                                             AYLIK

İŞYERİNİN                        ADA                                 MUHAMMEN

BULUNDUĞU YER PARSEL  ALANI:   BEDELİ :                  GEÇİCİ TEMİNAT     Şıhlar  Mah. Vali.İ.BeyCd.     214 Ada       64m2        360,00TL+KDV                 430,00 TL

No:117/E120 Parsel