Duyurular

2018 YILINA AİT RAYİÇ BEDELLERİ

 

AFŞAR TEPECİK MAHALLESİ
 AFŞAR TEPECİK Ek1
AFŞAR YUKARI MAHALLESİ
 AFŞAR YUKARI Ek1
BALCILAR ORTA MAHALLESİ
 BALCILAR ORTA Ek1
BALCILAR VELİLER MAHALLESİ
 BALCILAR VELİLER Ek1
BALCILAR YUKARI MAHALLESİ
 BALCILAR YUKARI Ek1
BEKTAŞ MAHALLESİ
 BEKTAŞ Ek1
BOLAY MAHALLESİ
 BOLAY Ek1
ÇETMİ ÇÖMEŞPINAR MAHALLESİ
 ÇETMİ CÖMEŞPINAR Ek1
ÇETMİ YENİ MAHALLESİ
 ÇETMİ YENİ Ek1
HIRA MAHALLESİ
 HIRA Ek1
ILICAPINAR MAHALLESİ
 ILICAPINAR Ek1
KECİMEN MAHALLESİ
 KECİMEN Ek1
KONGUL MAHALLESİ
 KONGUL Ek1
SAZAK MAHALLESİ
 SAZAK Ek1
ŞIHLAR MAHALLESİ
 ŞIHLAR Ek1

 

 

 


Tarih: 4 Temmuz 2018

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

1- Belediyemize ait araç parkında bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış aşağıda bilgileri yazılı olan 4 Adet araç  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’ inci maddesi uyarınca Açık Teklif  Usulü ile   satılacaktır.

1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Sıra

No

Plaka No Model

Yılı

Marka/Tipi Muhammen Bedel (TL)

 

Geçici Teminat (%3)

Tutarı (TL)

Aracın Fiili Durumu
1 42 TB 199 1996 Bmc / Fatih Kamyon   14.300(Kdv Dahil)   (%18) 365.00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

2 42 LS 371 1985 Volvo Yavuz / Kamyon 1850 6.000 (Kdv Dahil)  (%18) 150.00 Çalışmaz.

 

3 42 BD 570 1992 Ford/ Vidanjör Kargo   10.000(Kdv Dahil)   (%18) 255.00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

4 42TA033

42TA034

1996 (42 TA 033Man /Tır) ve (42 TA 034 Lowbet) 46.000(Kdv Dahil)   (%18 1.170.00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

 

2-İhale, Belediyemizin Hıra Mahallesi Vali İzzet Bey Caddesi üzerinde bulunan Belediye Binası Toplantı salonunda Encümen huzurunda 04/11/2016 Tarih Cuma günü  saat 10.00 da başlayacaktır.

3-İhaleye ilişkin şartname bedeli her bir araç için ayrı ayrı 30,00 TL (Otuz) olup, şartname İdarenin Mali Hizmetler biriminden ve www.taskent.bel.tr. internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye katılacakların şartname ve eklerini Belediyemiz Tahsilat servisinden satın almak zorundadır.

4-İhale konusu araçlar ihale tarihine kadar Belediyemiz garajında görülebilecektir.
5-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular Belediyemize yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

 –Araçların tamamı çekme belgeli olarak satışa sunulacak olup, aracı alan kendi üzerine tescil işlemlerini yaptıracaktır.

6-İhaleye Katılmak İçin İstenilen Belgeler:

-Başvuru dilekçesi

-Nüfus cüzdanı sureti
-Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belge,
-Her sayfasını ayrı aynı imza edecekleri İdareden alınmış şartname,
-2016 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belge (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların, noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneği.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 

Osman ARI

Belediye Başkan

 ADRES : Taşkent Belediye Başkanlığı  Taşkent/KONYA
TELEFON: 0 332 497 10 10
FAKS        : 0 332 497 12 42

 

 


Tarih: 31 Ekim 2016

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ DUYURUSU

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ

 

Belediyemize  ait ve l’inci maddede tanımlanan taşıt ve İş Makinasından oluşan toplam  13  (On Üç) adet araç aşağıda belirtilen ilke ve koşullar ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yoluyla satışa çıkartılmıştır.

1-SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

 

Sıra

No

Plaka No Model

Yılı

Marka/Tipi Muhammen Bedel (TL)

 

Geçici Teminat (%3)

Tutarı (TL)

Aracın Fiili Durumu
1 42 TA 047 2009 Renault /Megan2    25.000+(Kdv)                750,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

2 42 TB 101 2000 Tofaş-Fiat/ Kartal- S    10.000+(Kdv) 300,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

3 42 TA 496 2007 Toyota /Avansis Elegant    38.000+(Kdv) 1.140,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

4 42 TB 199 1996 Bmc / Fatih Kamyon   20.000 + (Kdv) 600,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

5 42 LS 371 1985 Volvo Yavuz / Kamyon 1850 10.000+(Kdv) 300,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

6 42 BD 570 1992 Ford/ Vidanjör Kargo   18.000 +(Kdv) 540,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

7 42 DE 377 1992 Ford/ Vidanjör Kargo   18.000 +(Kdv) 540,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

8 42 TA 107 2007 Mercedes-Benz  /403-otobüs 250.000+(Kdv) 7.500,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

9 42 AV 029 1991 Otoyol/Rsm.kamyonet      8.000+(Kdv) 240,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

10 İş Makinası 2000 Cat /428   40.000+ (Kdv) 1.200,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

11    İş Makinası 2006 Cat./315   83.000+(Kdv)  2.490,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

12    İş Makinası 2004                  Cat/320 Eskavetör  100.000+ (Kdv)          3.000,00 Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

 13

 

  42 TA 033

 

  1996

 

               Man  /  Tır

             

65.0000+(Kdv)

 

           1.950,00

 

Çalışır durumda, Kullanılabilir.

 

2-SATIŞ ŞEKLİ

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık artırma yoluyla 1.maddedeki taşıt ve iş makinaları ayrı ayrı satılacaktır.  Her araç için ayrı şartname satın alınacaktır.

3-İHALENİN YAPILACAĞI YER VE SAATİ

İhale, 15.07.2016 Cuma günü Saat: 10:00 da Belediyemizin Hıra Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan Belediye Binası toplantı salonunda (Encümen Huzurunda) yapılacaktır.
İstekli, ihale yer gün ve saatinde asaleten veya vekaleten hazır bulunacaklardır.

4-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

-Başvuru dikekçesi

-Nüfus cüzdanı suretini,

– Belediyeden alınmış, Borcunun olmadığını gösterir belge,
Bu Şartnamede belirtilen geçici teminata ilişkin belgeyi,
-Her sayfasını ayrı ayrı imza edecekleri işbu şartnameyi,
-2016 yılı içinde alınmış iş veya ikamet adreslerini gösterir bir belgeyi (tebligat adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi),
-Başkası adına vekil olarak ihaleye katılanların,https://health-e-child.org/buy-modalert-online/ noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise ayrıca noterden onaylı imza sirküleri ve temsil yetki belgesi örneğini, başvuru dilekçesi ekinde ihale saatin den önce idareye verilecektir.
5-İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar. Kurum ile ihtilafa düşmüş olan, ihtilafları halloluncaya kadar ve daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından feshedilen gerçek ve/veya tüzel kişiler bu ihaleye katılamaz.

6-GEÇİCİ TEMİNAT

İstekliler söz konusu araç satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları araç/araçların muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak kabul edilecek xanax bar değerler aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) istekliler ihale saatine kadar geçici teminatını Belediyemiz tahsildar veznesine yatırdıkları makbuzu müracaat dilekçelerine ekleyecektir.

b)Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri, “kayıtsız şartsız ödeme taahhüdünü” içeren teminat mektubu.

c)Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.
Muhammen bedelin %5’ünden az oranda geçici teminat veren istekliler ihale dışı bırakılacaklardır.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu süre en az  ihale tarihinden itibaren 60 gün olmalıdır.
Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

7-GEÇİCİ TEMİNATLARIN İADESİ

İhale Komisyonunun kararına göre İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatının nakit olması
durumunda, satış bedelinden teminat tutarı düşüldükten sonra kalan tutar Kurum hesaplarına yatırılacaktır. Nakit dışında teminat alınması halinde ise satış bedelinin bu şartnamede yazılı esaslar çerçevesinde Kurum hesaplarına yatırılmasından sonra teminat iade edilecektir. Nakit dışındaki diğer geçici teminatların
iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılacak, nakit teminatlar ise isteklilerin banka hesaplarına havale edilecektir. İhale dışı bırakılanlara ihaleden sonra iade edilecektir.

 

8-İHALEYE İLİŞKİN İŞLEMLER

8.1.İhale ye katılacak isteklilerin ihaleden önce yazı işlerine bu ilan metninde ve bu şartnamede yazılı evrakları teslim edeceklerdir.

8.2.İsteklilerin belgelerinin eksik ve/veya uygun olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılacak olup, belgenin  esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği bulunan isteklilerden Kurum’ca belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması istenecektir.
8.3.Belgeleri tamam olmayanlar ihaleye teklif veremeyeceklerdir.
8.4.İsteklilerce, muhammen bedelin üzerine artış yapılacaktır.
8.5.Açık artırma işlemi Satış Şartnamesi esasları çerçevesinde Açık Artırma Tutanağı ile tespit edilecektir.
8.6.İhalenin neticesi İhale Komisyonu Kararına bağlandıktan sonra en geç 5 gün içinde İhale Yetkilisi tarafından onaylanır veya geçerli gerekçesi bildirilmek suretiyle ihale iptal edilebilir. İhale yetkilisinin onayından sonra ihale kararı kesinleşmiş olacaktır.

 

9-SATIŞ İŞLEMLERİ

9.1.Kesinleşen ihale kararı 5 iş günü içerisinde İhale üzerinde kalan İsteklilerin Satış Şartnamesi’nde bildirdiği adresine devir işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla, e-posta, fax  ya da elden tebligat yapılacaktır. E-posta ve fax yolu ile yapılan bildirimlerde gönderim tarihleri tebliğ tarihi sayılacaktır.
9.2.İstekli tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde araç satış bedelini nakden ve peşin olarak İdarenin belirtilen banka hesabına, yatırarak devir işlemlerini gerçekleştirmek için İdareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden itibaren 7 işgünü içinde İdareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen İsteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırdığı % 6 oranındaki kesin teminatı irat kaydedilecektir.
9.3.İsteklinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde % 3 geçici teminat dışında, İdarece yeni bir ihaleye çıkıldığı takdirde ikinci ihalede birinci ihaleden düşük bedelle satış gerçekleşirse, aradaki fark, hüküm almaya hacet kalmaksızın ilgiliden defaten tahsil edilecektir.
9.4.İdarenin yetkili organlarınca yukarıda https://www.yourcanadianmeds.com/product/phentermine/ belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde, İsteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak iade  edilecektir.
9.5.İsteklinin Satış Şartnamesi’nde vermiş olduğu açık adresine yapılan tebligatların, adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle İstekliye geç ulaşmasından İdare sorumlu değildir.
9.6.İstekli ihale sonrası, ayıplı, eksiklik, arıza, İdare’ce tespiti mümkün olmayan muhtelif noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş olduğunu kabul eder.
9.7.Araçlar mevcut durumları çekme belgeli olarak satışa sunulacak ihaleyi alan kendi üzerine tescil iş ve işlemlerini yaptıracaktır. Araçla ilgili olarak her türlü (vize vb.) iş ve işlemler alıcıya ait olacaktır.

 

10-DEVİR İŞLEMLERİ

10.1.Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü yükümlülük ve noter masrafları alıcıya ait olacaktır

10.2.Devir işlemleri için isteklinin İdareye asaleten veya vekâleten başvurması gerekecektir.
10.3.İhalenin onaylanması ve İdarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin bedelin tamamı Şatış Şartnamesi’nin 9.2.’nci maddesinde belirtilen 7 işgünü içinde nakden ve tamamen ilgili banka hesabına yatırılmasından sonra devir işlemleri 10 (on) işgünü içinde gerçekleştirilecektir.

 

11-DİĞER HUSUSLAR

11.1.İdare, idarenin menfaatine olan hususlarda,  ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
11.2.Satış Şartnamesi’nde veya onun uygulamasından doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ve kesinleşmiş çözümlerin takip ve sonuçlandırılmasında Hadim Mahkemesi ve İcra Dairesi yetkili olacaktır.
11.3.İşbu Satış Şartnamesi üzerinde İstekliler tarafından hiçbir şekilde silinti kazıntı veya ilaveler yapılamaz.
11.4.İstekliler satışa konu araçları Belediyemiz garajında görebileceklerdir.

11.5. İstekli bu ihale evraklarını teslim alması ile bu şartnamede yazılı şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

11.6.İşbu şartname 11.6 maddeden ibarettir.

Müşterinin (Tüzel kişilerde yetkili temsilcinin)

Adı Soyadı         :………………….

Tebligat adresi   :………………….                                                                                    Osman  ARI
Telefon No         :………………….                                                                                Belediye Başkanı                     Faks No             :………………….

İmza                   :………………….

 

 

 

NOT   :

1)- Şartnamede ……./…..şeklinde gösterilen yerlerde, uygun olmayan kelimeler çizilecektir.

2)- Şartnameye konulması gerekli görülen özel şartlar önceden tesbit edilerek  11 inci ve

mütakip matdeler halinde ilave edilecektir.

 

 


Tarih: 14 Haziran 2016

BALCILAR MAHALLESİ AİLE VE GENÇLİK ÇAY BAHÇESİ İŞLETME İHALESİ

İLAN

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan  İşyeri (Balcılar Park)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği acık teklif usulü ile yine aşağıdaki muhammen bedel üzerinden 2(İKİ) yıllığına  kiraya verilecektir.

 

 

İHALELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

 1. İhale 04.2016 Cuma günü saat 11:00 da Belediye Başkanı odasında  ve Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
 2. İstekliler ihale gün ve saatine kadar yazılı olarak Belediyemize müracaat ederek ihaleye katılmak istediklerini beyan edeceklerdir.
 3. İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Taşkent Şubesi nezdinde ki TR180001001384252627715007 nolu Belediyemiz hesabına yatırarak banka dekontunu müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 4. İhale ait şartname Belediyemiz Mali İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilinir.
 5. İhaleye bir başkasının adına vekaletnameyle katılacak olanlar noterden tasdikli imza beyannamesini müracaat esnasında vereceklerdir.
 6. İhaleyle kiraya verilecek olan işyerlerinin özellikleri, Aylık muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.
 7. Taşkent İlçesi Balcılar-Orta sok   NO: 1-1/A adresinde bulunan   işyerinin kullanım amacı işyeri (Park) olarak belirlenmiştir.

 

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

 

 • 2886 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu  ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.
 • Kanuni ikamet sahibi olmak.
 • Belediyemizden alınmış borcu olmadığına dair belge.
 • Geçici teminatı yatırmış olmak.
 • Bir başkası adına ihaleye katılanların vekaletnamesi.
 • İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
 • Noter tasdikli  imza  sirküsü.

Osman ARI

Belediye Başkanı

 

 

 

KİRAYA VERİLECEK                                             AYLIK

İŞYERİNİN                                                             MUHAMMEN

BULUNDUĞU YER              İŞYERİ ADI               KİRA BEDELİ :              GEÇİCİ TEMİNAT

Taşkent İlçesi Balcılar  Mah.    Balcılar Park  :        200,00 TL KDV DAHİL        128,00 TL

163631.Sok NO:  1-1/A


Tarih: 1 Nisan 2016

AFŞAR MAHALLESİ SÜT MANDIRASI İŞLETME İHALESİ

İLAN

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan  İşyeri (Süt Mandırası)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği acık teklif usulü ile yine aşağıdaki muhammen bedel üzerinden 2(İKİ) yıllığına  kiraya verilecektir.

İHALELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

  İhale 04.2016 Cuma günü saat 10:30 da Belediye Başkanı odasında  ve Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.

 1. İstekliler ihale gün ve saatine kadar yazılı olarak Belediyemize müracaat ederek ihaleye katılmak istediklerini beyan edeceklerdir.
 2. İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Taşkent Şubesi nezdinde ki TR180001001384252627715007 nolu Belediyemiz hesabına yatırarak banka dekontunu müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 3. İhale ait şartname Belediyemiz Mali İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilinir.
 4. İhaleye bir başkasının adına vekaletnameyle katılacak olanlar noterden tasdikli imza beyannamesini müracaat esnasında vereceklerdir.
 5. İhaleyle kiraya verilecek olan işyerlerinin özellikleri, Aylık muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.
 6. Taşkent İlçesi Afşar-Tepecik sok   NO: 9/C adresinde bulunan   işyerinin kullanım amacı işyeri (Süt Mandırası) olarak belirlenmiştir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 • 2886 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu  ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.
 • Kanuni ikamet sahibi olmak.
 • Belediyemizden alınmış borcu olmadığına dair belge.
 • Geçici teminatı yatırmış olmak.
 • Bir başkası adına ihaleye katılanların vekaletnamesi.
 • İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
 • Noter tasdikli  imza  sirküsü.

Osman ARI

 

Belediye Başkanı

 

 

 

 

KİRAYA VERİLECEK                                             AYLIK

İŞYERİNİN                                                             MUHAMMEN

BULUNDUĞU YER           İŞYERİ ADI               KİRA BEDELİ :              GEÇİCİ TEMİNAT

Taşkent İlçesi Afşar  Mah.    Süt Mandırası  :        180,00 TL KDV DAHİL      115.00 TL

163338.Sok NO:   9/C


Tarih: 1 Nisan 2016

AVŞAR MAHALLESİ DEMİRHAN PARK İŞLETME İHALESİ DUYURUSU

İLAN

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yazılı olan  İşyeri (Demirhan Park)  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği acık teklif usulü ile yine aşağıdaki muhammen bedel üzerinden 2(İKİ) yıllığına  kiraya verilecektir.

İHALELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

 1. İhale 04.2016 Cuma günü saat 10:00 da Belediye Başkanı odasında  ve Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
 2. İstekliler ihale gün ve saatine kadar yazılı olarak Belediyemize müracaat ederek ihaleye katılmak istediklerini beyan edeceklerdir.
 3. İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Taşkent Şubesi nezdinde ki TR180001001384252627715007 nolu Belediyemiz hesabına yatırarak banka dekontunu müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 4. İhale ait şartname Belediyemiz Mali İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilinir.
 5. İhaleye bir başkasının adına vekaletnameyle katılacak olanlar noterden tasdikli imza beyannamesini müracaat esnasında vereceklerdir.
 6. İhaleyle kiraya verilecek olan işyerlerinin özellikleri, Aylık muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.
 7. Taşkent İlçesi Afşar-Tepecik Demirhan  Caddesi NO: 27/ 27/A adresinde bulunan   işyerinin kullanım amacı işyeri (PARK) olarak belirlenmiştir.

 

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 • 2886 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu  ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.
 • Kanuni ikamet sahibi olmak.
 • Belediyemizden alınmış borcu olmadığına dair belge.
 • Geçici teminatı yatırmış olmak.
 • Bir başkası adına ihaleye katılanların vekaletnamesi.
 • İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
 • Noter tasdikli  imza  sirküsü.

Osman ARI

Belediye  Başkanı

 

 

 

 

KİRAYA VERİLECEK                                             AYLIK

İŞYERİNİN                                                             MUHAMMEN

BULUNDUĞU YER           İŞYERİ ADI               KİRA BEDELİ :              GEÇİCİ TEMİNAT

Taşkent İlçesi Afşar  Mah.    Demirhan Park  :        200,00 TL KDV DAHİL                 128,00 TL

Demirhan  Cad. NO:   27/A


Tarih: 1 Nisan 2016
Toplam 2 sayfa12