• Başvuru Tarihleri: 2 Ekim 2015 - 2 Ekim 2015 İhale Tarihi: 2 Eylül 2015 Durumu: TAMAMLANDI Dosya İndir

                                          İLAN

TAŞKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemiz de Bolay  mahallesine atıl vaziyette  bulunan hurdaların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği acık teklif usulü ile yine aşağıdaki muhammen bedel üzerinden satışı yapılacaktır.

İHALELERE İLİŞKİN HUSUSLAR

 

 1. İhale02.10.2015 Cuma günü saat 11:00 de Belediye Başkanı odasında  ve Belediye Encümeni  huzurunda yapılacaktır.
 2. İstekliler ihale gün ve saatine kadar yazılı olarak Belediyemize müracaat ederek ihaleye katılmak istediklerini beyan edeceklerdir.
 3. İstekliler ihale saatine kadar geçici teminatlarını T.C. Ziraat Bankası Taşkent Şubesi nezdinde ki TR180001001384252627715007 nolu Belediyemiz hesabına yatırarak banka dekontunu müracaat dilekçelerine ekleyeceklerdir.
 4. İhale ait şartname Belediyemiz Mali İşleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilinir.
 5. İhaleye bir başkasının adına vekaletnameyle katılacak olanlar noterden tasdikli imza beyannamesini müracaat esnasında vereceklerdir.
 6. İhaleyle satılacak olan hurdaların özellikleri, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıda belirtilmiştir.
 7. Taşkent İlçesi ve mahallelerde atıl vaziyette bulunan araç hurda olarak tespit edilmiştir.

İHALEYE KATILAÇAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

 

 • 2886 Sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu  ihalelerine katılmaktan yasaklı olmamak.
 • Kanuni ikamet sahibi olmak.
 • Belediyemizden alınmış borcu olmadığına dair belge.
 • Geçici teminatı yatırmış olmak.
 • Bir başkası adına ihaleye katılanların vekaletnamesi.
 • İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge
 • Noter tasdikli imza sirküsü.

 

Osman ARI

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

SATILACAK OLAN                       SATIŞ BİRİM

ARACIN                                             BEDELİ

BULUNDUĞU YER                                           :                                 GEÇİCİ TEMİNAT

Taşkent İlçesi ve tüm Mah.                   50 Krş.                                   105 TL